Regulamin

Regulamin OSK MOYRA

 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców MOYRA prowadzi szkolenie kandydatów na kierowców kat. B.
 2. Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem (kursant) może rozpocząć szkolenie za zgodą rodziców lub opiekunów trzy miesiące przed osiągnięciem  18. roku życia – dla kat. B. Osoby pełnoletnie nie wymagają takiej zgody.
 3. W ramach szkolenia podstawowego każdy kursant realizuje: zajęcia teoretyczne (godzina lekcyjna = 45 minut), zajęcia praktyczne ( godzina lekcyjna = 60 minut).
 4. Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie OSK MOYRA (sala wykładowa)
 5. Zajęcia praktyczne są przeprowadzane wyłącznie na modelu pojazdów egzaminacyjnych tj Hyundai i20
 6.  Grafiki jazd ustalany jest każdorazowo w weekend – na kolejny następujący tydzień.  Kursant zobowiązany jest potwierdzić SMS-owo lub telefonicznie zaproponowane terminy jazd.
 7. Instruktor nauki jazdy czeka na kursanta w umówionym miejscu przez 15 minut, po tym czasie uznaje się, że wyżej wymieniony kursant zrezygnował z zajęć. Zostaje mu wówczas odnotowana nieobecność.
 8. Kursant może zrezygnować z jazdy wpisanej już do grafiku, tylko wówczas, gdy zgłosi to minimum 24 godziny przed umówioną jazdą. Przekazanie informacji w innym terminie spowoduje odnotowanie nieobecności.
 9. Szkolenie nie odbędzie się, jeżeli kursant jest pod wpływem działania środka odurzającego lub alkoholu. Wówczas zostaje odnotowana nieobecność na zajęciach praktycznych.
 10. W przypadku niewyjeżdżenia wszystkich zajęć praktycznych (wynikających, np. z nieobecności) kursant jest zobowiązany wykupić brakujące godziny jako jazdy doszkalające.
 11. Uczestnik kursu ma zagwarantowaną cenę kursu prawa jazdy przez 5 miesięcy od daty zapisu na kurs. Po tym okresie, jeżeli nie ukończy szkolenia, a cena kursu wzrośnie – jest zobowiązany do dokonania dopłaty (różnica w cenie kursu) wynikającej z nowego cennika kursu. Obejmuje to także wszelkie przypadki związane z przerwaniem i ponownym wznowieniem szkolenia z przyczyn niezależnych od OSK MOYRA. Za przerwanie kursu uznaje się brak zapisu w karcie Przeprowadzonych Zajęć przez okres dłuższy niż 1 miesiąc.
 12. W  przypadku  rezygnacji  z  kursu w  trakcie  jego realizacji zwrot  wpłaconej kwoty  następuje  tylko  po przedstawieniu dowodów  wpłaty.   Wypłacona  kwota  zostaje    pomniejszona  o  pełne  koszty  zajęć  teoretycznych  (200 zł ),   a  w  przypadku  rozpoczęcia  jazd  – dodatkowo  o  sumę  wynikającą  z  ilości zrealizowanych  godzin  pomnożoną  przez  jednostkową  kwotę  jej  wartości  wynikającą  z  cennika jako szkolenie dodatkowe praktyka ( tj liczba wyjeżdżonych godzin x 90 zł).  W każdym  przypadku  dochodzi również koszt  manipulacyjny rezygnacji z kursu – przygotowania dokumentacji – w  wysokości  100 zł.
 13. Do każdego przelewu na konto zostaje wystawiony paragon fiskalny, który można odebrać w biurze ośrodka w terminie do 7 dni od daty wpłaty.
 14. Każdy kursant po zakończeniu kursu otrzymuje paragon fiskalny.
 15. Wpłata zadatku za kurs lub opłacenie go w całości  jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją  niniejszego Regulaminu.
 16. Nie zgadzając się z postanowieniami niniejszego Regulaminu kursant może zrezygnować z kursu na podstawie punktu 12 tegoż Regulaminu.
 17. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r., a także ustawą RODO dane osobowe naszych klientów są zbierane i przetwarzane  wyłącznie na potrzeby OSK MOYRA i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 18. Regulamin jest dostępny na stronie Ośrodka oraz  w biurze OSK MOYRA